Informacja dla klienta dotycząca ochrony danych osobowych

Warszawa, dnia 25 maja 2018

Szanowny Kliencie,

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hunting Club Artemis Ewa Mazur; ul Pożarowa 3/53; 03-308 Warszawa
 2. Zakres przetwarzanych danych przez Administratora to: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, płeć, adres e-mail, numeru telefonu, adres zamieszkania, wzór podpisu. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu to są to również dane z dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport w zależności od kraju wyjazdu lub oferty). Dane z dokumentu tożsamości to: miejsce urodzenia, obywatelstwo, wizerunek twarzy, seria i numer dokumentu, organ wydający dokument, data wydania oraz ważności dokumentu.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu:
 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, i/lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • weryfikacji tożsamości Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Klientem jest uczestnik wyjazdu lub osoba wskazana w umowie jako strona;
 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń na podstawie art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego;
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora czyli informowania o własnych produktach i usługach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie, innym odbiorcom. Są to w szczególności przewoźnicy, ubezpieczyciele, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych, jak na przykład: parkingi, usługi lotniskowe, lokalne lub krajowe koła łowieckie, inni kontrahenci. Dane osobowe mogą być także udostępnione innym uczestnikom wyjazdu realizowanego w ramach tej samej umowy.
 2. Pana/Pani dane osobowe dotyczące zawartej umowy będą przetwarzane nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (co do zasady do 10 lat od wykonania umowy). Jeśli dane osobowe są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub w okresie, na który została udzielona zgoda.
 3. Podanie danych, w powyższym zakresie, jest dobrowolne lecz niezbędne do prawidłowej realizacji warunków umowy.
 4. Przysługuje Pani/ Panu prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO);
 • przenoszenia danych, w zakresie posiadanych przez Administratora możliwości technicznych (art. 20 Rozporządzenia);
 • usunięcia danych (art. 17 RODO) przysługujące w określonych przypadkach
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO). W  przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, będzie to skutkować brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy;
 • cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody.
 1. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Administrator może, w celu realizacji zawartej umowy, przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Administrator potwierdza, że przekazywanie następuje w sposób bezpieczny, kontrolowany i jest zabezpieczone stosownymi umowami z ich odbiorcami.
 3. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.